Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Katarzyna Rudnicka Art Of Nutrition, 2 Andrew Street, Flat 2/1, PA3 2EP Paisley, Wielka Brytania).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres reklamacyjny:
Katarzyna Rudnicka Art Of Nutrition,
2 Andrew Street,
Flat 2/1
PA3 2EP Paisley
Wielka Brytania
2. Dane kontaktowe:
Katarzyna Rudnicka Art Of Nutrition,
2 Andrew Street,
Flat 2/1
PA3 2EP Paisley
Wielka Brytania
email: info [małpa] sztukaodzywiania [kropka] pl
tel. brytyjski: +44 744 395 19 65
tel. polski: +48 732 707 332

3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Konto - stworzone przez Kupującego w sklepie w celu złożenia zamówienia i pobierania produktów wcześniej zakupionych.
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
12. Licencja okresowa - podany na karcie produktu okres w jakim prawo do produktu nabywa Kupujący.
13. Liczba pobrań – podana na karcie produktu liczba pobrań produktu do której prawo nabywa Kupujący.
14. Liczba uruchomień – podana na karcie produktu liczba uruchomień lub aktywacji produktu do której prawo nabywa Kupujący.
15. Moment wydania rzeczy – moment w którym przedmiot umowy został dodany do konta Kupującego.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy wymieniona pod adresem http://www.sztukaodzywiania.pl/2-uncategorised/391-instrukcja
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
18. Prawo autorskie – o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami
19. Produkt – plik lub pliki zawierający utwór w rozumienia prawa autorskiego, która może być przedmiotem umowy.
20. Przedmiot umowy – prawo do określonej liczby pobrań, liczby uruchomień utworu lub licencji okresowej w postaci pliku w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupujacego, bez przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworu lub jego części.
21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sztukaodzywiania.pl/sklep , za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
23. Sprzedający:
Katarzyna Rudnicka Art Of Nutrition,
2 Andrew Street,
Flat 2/1
PA3 2EP Paisley
Wielka Brytania
email: info [małpa] sztukaodzywiania [kropka] pl
tel. brytyjski: +44 744 395 19 65
tel. polski: +48 732 707 332
zarejestrowany w HM Revenue & Customs (Wielka Brytania) jako Sole Trader (self employed)
UTR Unique Taxpayer Reference 9791371009
KONTO BANKOWE: mBank 36 1140 2004 0000 3402 6007 8441
22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa w rozumieniu Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących, której przedmiotem jest nabycie prawa do określonej liczby pobrań, liczby uruchomień lub licencji okresowej do utworu w postaci produktu w celu wykorzystanie go zgodnie z prawem autorskim i wyłącznie na własny użytek Kupujacego, bez przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworu lub jego części.
24. Utwór – produkt.
25. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeks cywilny.
26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem, a miejscem świadczenia jest Unia Europejska.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (podmiot nie jest płatnikiem VAT).
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Kupujący może założyć w sklepie konto, co wymaga podania loginu i hasła, niezbędnych do założenia i uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy, oraz innych wymaganych prawem informacji.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność́ działania produktu na urządzeniach zgodnych ze standardami wymienionymi na karcie produktu, przy czym informacje o zgodności urządzenia ze standardami Kupujący może uzyskać u producenta urządzenia.
11. Produkty, które posiadają zabezpieczenia przed kopiowaniem lub rozpowszechnianiem posiadają na karcie produktu stosowną informację o zastosowanym zabezpieczeniu.
12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia Kupujący posiadający konto powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. zalogować się na konto;
b. dodać do koszyka produkt;
c. wybrać rodzaj płatności;
d. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący nie posiadający konta powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. założyć konto;
b. dodać do koszyka produkt;
c. wybrać rodzaj płatności;
d. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Za wyjątkiem przypadków, kiedy produkt objęty jest darmowym okresem testowania, wtedy realizacja zamówienia Kupującego następuje niezwłocznie, a obowiązek zapłaty powstaje po zakończenie okresu testowania.
5. Produkt zostaje dodany do konta Kupującego z chwilą realizacji zamówienia.
6. Dokumentem sprzedaży jest potwierdzenie przelewu za pomocą wybranej metody płatności.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.sztukaod.webd.pl/sztukaodzywiania/2-uncategorised/405-odstapienie lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) zarówno produktów jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach sklepu.
3. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Konsumenta przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
4. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.sztukaod.webd.pl/sztukaodzywiania/2011-05-02-12-33-12

§7 Newsletter
1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji poprzez założenie konta, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w drodze wypełnienia formularza Newslettera lub poinformowania Sprzedającego o chęci otrzymywania Newslettera za pomocą poczty elektronicznej
3. W ramach Newslettera Sztuka Odżywiania może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adresinfo [małpa] sztukaodzywiania [kropka] pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§8 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://www.sztukaod.webd.pl/sztukaodzywiania/2011-05-02-12-33-35 W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Uwaga! Zmiana adresu firmy nastąpiła 07.10.2015.